Avís legal

Termes i Condicions Legals i d'ús
 
Es recomana a l'Usuari llegir atentament les Condicions Legals i d'Ús de localicacionesbarcelona.com. Cada vegada que accedeixi a aquest lloc web, implica l'acceptació i conformitat de tota la informació de la versió publicada en el moment d'accés. En cas contrari abstenir d'entrar.

 
Informació General


En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web ha estat creat i és un servei ofert per D & M Photo Team, SCP d'ara endavant localizacionesbarcelona.com, amb domicili al Carrer del Pantà 103 de Terrassa - 08221 (Barcelona) Espanya, i amb el NIF: J62507868, Tel / Fax: 93 788 26 08 i e-mail:


localicacionesbarcelona.com, està representada per David Sánchez Giménez amb el DNI: 39158194G i amb domicili al Carrer del Pantà 103 de Terrassa - 08221 (Barcelona) Espanya, Tel / Fax: 93 788 26 08 i e-mail:


localicacionesbarcelona.com i el seu representant David Sánchez Giménez, es reserven tots els drets a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis i continguts en tot o en part d'aquesta pàgina en qualsevol moment i sense previ avís.

Al mateix temps la Marca Nacional localicacionesbarcelona.com, consta registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

localicacionesbarcelona.com, o el seu representant David Sánchez Giménez es reserven el dret de negar-se a facilitar dades de qualsevol propietari si ho creuen convenient.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant David Sánchez Giménez, faran tot el possible perquè aquest lloc web estigui en les màximes condicions de funcionament i en el cas que el servei del Web Master, no sigui correcte localicacionesbarcelona.com no es responsabilitza del mal funcionament, així com la intrusió de virus i altres, que pugui perjudicar a l'usuari.

localicacionesbarcelona.com i el seu representant David Sánchez Giménez, garanteixen la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels mateixos propietaris o recollits a través d'aquest lloc web.
"Protecció de Dades" (LOPD).

L'ús i els serveis d'aquest lloc web estan indicats per a majors d'edat o menors prèviament autoritzats pels seus pares, representants legals o tutors.
 

Accés, Finalitat i ÚsL'accés a la pàgina web localicacionesbarcelona.com, és lliure i gratuït.

L'accés està recomanat a persones i empreses relacionades amb la producció i realització audiovisual en general i de cinema, publicitat de televisió i fotògrafs.

La finalitat de localicacionesbarcelona.com, és facilitar el visionat ràpid de cases o habitatges en general i així com tot tipus de llocs que s'estimin pertinents.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant legal David Sánchez Giménez, ofereixen el servei de mitjançar entre els propietaris de cases i les productores de cinema i publicitat.

L'activitat fonamental de localicacionesbarcelona.com, és la recerca constant de cases o habitatges en general i ampliar la base de dades de l'arxiu i donar servei a les productores d'audiovisuals.

Les fotografies de la pàgina web localicacionesbarcelona.com, es poden copiar, descarregar o imprimir segons es cregui necessari, però porten gravades la marca d'aigua localicacionesbarcelona.com, només sol · licitant al representant del lloc web o de l'arxiu es podran obtenir sense la marca.

Les fotografies de la pàgina web localicacionesbarcelona.com, o les que s'enviïn des de l'arxiu, només seran referencials i d'ús intern per a la productora; Les localitzacions es podran actualitzar a petició de la productora.

Està totalment prohibit reproduir, copiar, vendre o publicar una part o la totalitat de l'arxiu de localicacionesbarcelona.com, sense la prèvia autorització per escrit del representant legal del lloc web.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant no es fan responsables de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per tercers aliens a l'organització.

Els usuaris d'aquest lloc web respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que localicacionesbarcelona.com pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d'ús d'aquesta pàgina web.

 Propietat Industrial i Intel·lectual


El disseny del lloc web, el logotip i la denominació localicacionesbarcelona.com, són propietat de D & M Photo Team, SCP
i del seu representant David Sánchez Giménez.

Per tant, queda prohibida la seva utilització i cal l'autorització per escrit de localicacionesbarcelona.com i el seu representant, per fer ús de la reproducció, modificació o còpia parcial o total, així com per a l'explotació, distribució i comercialització en general.
 
Totes les fotografies exposades en el lloc web i les que formen l'arxiu general, han estat i són realitzades per localicacionesbarcelona.com, i el seu representant, a excepte d'algunes fotografies que algun propietari hagi enviat i que garanteixi que té els drets de la propietat intel·lectual i que no són d'un tercer.

D'acord amb el que disposa la Llei 1/82 de Protecció Civil a l'honor a la intimitat ia la pròpia imatge, per a la publicació de fotografies o imatges que puguin afectar la intimitat de les persones físiques, cal en tot cas el consentiment exprés
i no necessàriament per escrit del propietari o responsable de la localització.

En aquest lloc web es porta a terme la publicació de fotografies realitzades per localicacionesbarcelona.com i el seu representant, que en el moment de realitzar-les comptava amb la presència del propietari del lloc o persona autoritzada per ell, per la qual cosa localicacionesbarcelona.com entén que va existir consentiment exprés per a la realització de les mateixes.

És la nostra voluntat no perjudicar cap propietari i per aconseguir més transparència, es posa a disposició de tot propietari que vulgui donar de baixa la seva localització d'aquest lloc web, els següents mitjans:

Tel / Fax: 93 788 26 08

Mòbil: 630 20 42 40 - David Sánchez

E-mail:


Des del moment que el propietari es posi en contacte amb localizacionesbarcelona, ​​i en aquest sentit, les fotografies de la seva localització exposades en aquest lloc web, quedaran automàticament bloquejades de cara al públic, i tan aviat sigui comprovada la identitat del propietari que sol·licita la BAIXA , mitjançant un fax amb les seves dades originals i fotocòpia del DNI i una vegada verificats, serà donat de baixa definitivament.

No obstant això, en aquesta pàgina web, només es mostren fotografies de llocs que apareixen codificades, en cap cas estan vinculades a alguna direcció o contacte del propietari.

Totes aquelles fotografies que apareguin, quadres, obres d'art, o qualsevol altre objecte que pogués haver en les casa i que es trobin protegits per la propietat industrial, intel·lectual o qualsevol altre dret de propietat d'algun tipus sobre ells, seguiran trobant sota la seva propietat i per tant tindrà dret a demanar a localicacionesbarcelona.com l'eliminació d'aquestes imatges del lloc web, pels següents mitjans:


Tel / Fax: 93 788 26 08

Mòbil: 630 20 42 40 - David Sánchez

E-mail:

 

Enllaços

 
En aquest lloc web l'usuari podrà trobar alguns enllaços que el conduiran a pàgines web alienes a localicacionesbarcelona.com.

localicacionesbarcelona.com no es fa responsable del contingut dels enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos.
 
Protecció de Dades
 
En compliment de la vigent Llei 15/1999, de 13 de desembre i en l'article 5 de la "Protecció de Dades" (LOPD), localicacionesbarcelona.com a través del seu representant legal David Sánchez Giménez, exposa que totes les dades de caràcter privat de les localitzacions incorporades a aquest lloc web i dels seus propietaris, s'han de tractar com un fitxer informàtic de dades reservat de caràcter personal i exclusivament per a ús intern de localicacionesbarcelona.com. Està totalment prohibit l'exposició pública d'aquestes dades.

Aquesta informació serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat d'acord amb la legislació vigent.
Vostè té dret a rectificar, cancel·lar i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit al representant d'aquest lloc web: David Sánchez, C / del Pantà 103 - 08221 de Terrassa, o bé per e-mail a


Només es facilitaran aquestes dades, i amb l'exprés consentiment dels propietaris o representants legals de les localitzacions, a les persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a utilitzar les localitzacions escollides, com plats de filmació o de sessions fotogràfiques.

Jurisdicció i Legislació


Per a qualsevol aclariment, reclamació, ofensa o inconformitat en relació amb el lloc web de localicacionesbarcelona.com es presentarà denúncia davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa (Barcelona) Espanya.

 La manera més senzilla i eficaç per sol·licitar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és l'enviament d'un correu electrònic a

 

  

 

 

Diseño web Comunic-art © Localizaciones Barcelona Avís legal